แนวข้อสอบ กรมชลประทาน ทุกตำแหน่ง

ตั้งกระทู้
แนวข้อสอบ กรมชลประทาน ทุกตำแหน่ง

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างชลประทาน,นายช่างโยธา,นายช่างเครื่องกล,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร,นายช่างสำรวจ,นายช่างเขียนแบบ,เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน,เจ้าพนักงานอุทกวิทยา,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,นักจัดการงานทั่วไป,นิติกร,นักวิชาการประมง,นักวิชาการเกษตร,วิศวกรชลประทาน,วิศวกรโยธา,วิศวกรเครื่องกล  กรมชลประทานแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมชลประทาน
แนวข้อสอบ นายช่างชลประทาน กรมชลประทาน
แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมชลประทาน
แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน
แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า กรมชลประทาน
แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร กรมชลประทาน
แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ กรมชลประทาน
แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบ กรมชลประทาน
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน กรมชลประทาน
แนวข้อสอบ  เจ้าพนักงานอุทกวิทยา กรมชลประทาน
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ กรมชลประทาน
แนวข้อสอบ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา กรมชลประทาน
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมชลประทาน
แนวข้อสอบ นิติกร กรมชลประทาน
แนวข้อสอบ  นักวิชาการประมง กรมชลประทาน
แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร กรมชลประทาน
แนวข้อสอบ วิศวกรชลประทาน กรมชลประทาน
แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา กรมชลประทาน
แนวข้อสอบ วิศวกรเครื่องกล กรมชลประทาน

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 087-0708815
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี พชรคุณ จูมศิลป์   ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  [email]nas_za.za@hotmail.com


เก็งข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างชลประทาน,นายช่างโยธา,นายช่างเครื่องกล,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร,นายช่างสำรวจ,นายช่างเขียนแบบ,เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน,เจ้าพนักงานอุทกวิทยา,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,นักจัดการงานทั่วไป,นิติกร,นักวิชาการประมง,นักวิชาการเกษตร,วิศวกรชลประทาน,วิศวกรโยธา,วิศวกรเครื่องกล  กรมชลประทานสำหรับเพื่อนๆที่เตรียมสอบแนะแนวข้อสอบ กรมชลประทาน
สมัครงาน กรมชลประทาน ข้อสอบ กรมชลประทาน ทุกตำแหน่ง
สอบ กรมชลประทาน 2557 หนังสือสอบ กรมชลประทาน
แนวข้อสอบ กรมชลประทาน 2557 ชุดติว กรมชลประทาน
เจาะลึกข้อสอบ แนะแนวตรงประเด็น ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกสอบ


แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างชลประทาน,นายช่างโยธา,นายช่างเครื่องกล,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร,นายช่างสำรวจ,นายช่างเขียนแบบ,เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน,เจ้าพนักงานอุทกวิทยา,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,นักจัดการงานทั่วไป,นิติกร,นักวิชาการประมง,นักวิชาการเกษตร,วิศวกรชลประทาน,วิศวกรโยธา,วิศวกรเครื่องกล  กรมชลประทาน

1. งานชลประทาน เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยใด
ก. รัชกาลที่   6                                                                                          ค. รัชกาลที่  4
ข. รัชกาลที่   3                                                                                          ง.  รัชกาลที่  5
ตอบ  ง.  รัชกาลที่  5 (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
2. นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด  คือใคร
ก. วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดาที่ได้รับการว่าจ้างมาดำเนินงานชลประทานในประเทศไทย
ข. เจ้ากรมคลองคนแรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เพื่อทำหน้าที่ดูแลทำนุบำรุงคลองต่างๆ
ค. ถูกเฉพาะ  ข
ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข
ตอบ  ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข
3. ในรัชสมัยใดที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง"กรมทดน้ำ"ขึ้นแทนกรมคลอง
ก. รัชกาลที่   6                                                                                          ค. รัชกาลที่  4
ข. รัชกาลที่   3                                                                                          ง.  รัชกาลที่  5
ตอบ  ก. รัชกาลที่   6     (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)
4. จากข้อ  3  ให้จัดตั้งกรมทดน้ำขึ้นเมื่อใด
ก. 29 กันยายน 2459                                                                               ค. 29  ตุลาคม  2459
ข. 30 กันยายน 2459                                                                               ง. 30  ตุลาคม 2459
ตอบ ข. 30 กันยายน 2459
5. โครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย คือเขื่อนใด
ก. เขื่อนลำปาว                                                                                          ค. เขื่อนภูมิพล
ข. เขื่อนป่าสัก                                                                                           ง. เขื่อนพระราม 6 
ตอบ  ง. เขื่อนพระราม 6 
6. เขื่อนพระราม 6  อยู่ที่จังหวัดใด
ก. พระนครศรีอยุธยา                                                                              ค. กาฬสินธุ์
ข. ตราด                                                                                                      ง. ลพบุรี
ตอบ  ก. พระนครศรีอยุธยา  (เขื่อนพระราม 6  อยู่ที่ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
7. รัชกาลที่  7  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก กรมทดน้ำ เป็น กรมชลประทาน เมื่อใด
ก.  21  มกราคม  2476                                                                            ค. 21  มีนาคม  2476
ข.  20  มกราคม  2476                                                                            ง. 20  มีนาคม  2476
ตอบ  ค. 21  มีนาคม  2476

 8. กรมชลประทานสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงมหาดไทย                                                                            ค.  กระทรวงคมนาคม
ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                           ง.  กระทรวงพลังงาน
ตอบ    ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9. ใครคืออธิบดีกรมชลประทานคนปัจจุบัน
ก. นายสัญชัย เกตุวรชัย                                                                          ค. นายชลิต ดำรงศักดิ์
ข. นายประสงค์ เสี่ยงโชคอยู่                                                               ง. นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ 
ตอบ   ค. นายชลิต ดำรงศักดิ์
- นายสัญชัย เกตุวรชัย  เป็น รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง
- นายประสงค์ เสี่ยงโชคอยู่   เป็น รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ  
- นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์  เป็น รองอธิบดีฝ่ายบริหาร       
10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมชลประทาน
ก. "น้ำสมบูรณ์   เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"
ข. "น้ำอุดมสมบูรณ์  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"
ค. "น้ำสมบูรณ์  สนับสนุนการผลิต  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"
ง. "น้ำอุดมสมบูรณ์  สนับสนุนการผลิต  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"
ตอ

จำนวนคนดู : 3617
ตั้งเมื่อตั้งเมื่อ: 18:33 น. 7 ม.ค. 2014

ถ้า ถูกใจ กด Like และ Share ขึ้นบน Facebook หรือ Tweet ส่งต่อให้เพื่อนได้นะจ๊ะ


 

 
yenta4 : cat14 avatar
โดย: cat14 yenta4 : cat14 hompy ส่งข้อความหา cat14

กระทู้ล่าสุดในหมวด

ผู้สนับสนุนใจดี

แสดงความคิดเห็น

เบื่อโฆษณาจาก Facebook มาช่วยกันกำจัดกันเถอะ ดูวิธีที่นี้
  • emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon


    เจ็ด คูณ สาม ได้เท่าไหร่ กรอกตัวเลขลงในช่องนี้  

  • เกมส์, เกม, เกมส์ทำอาหาร, เกมส์ปลูกผัก, ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล.., เลขเด็ดงวดนี้, ดูดวง, ดูดวงความรัก, xxx, เพลงใหม่ , speedtest, ดูทีวีออนไลน์, หนังใหม่
    
    {*
    *}