เก็งข้อสอบ เจ้าพนักงานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ตั้งกระทู้
เก็งข้อสอบ เจ้าพนักงานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ทุกตำแหน่ง
 
1.    ข้อใดคือหนังสือราชการ
ก.  เอกสารของทางราชการ            ข.  เอกสารโต้ตอบในราชการ        
ค.  เอกสารที่ทางราชการทำขึ้น            ง.  เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
ตอบ  ง.  เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
2.    หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อให้ได้ในกรณีใด
ก.  คำแนะนำ                
ข.  แถลงการณ์        
ค. หนังสือที่ไม่เกี่ยวกับราชการ        
ง.  การส่งของเอกสาร หรือ บรรสารระหว่างส่วนราชการ
ตอบ  ง.  การส่งของเอกสาร หรือ บรรสารระหว่างส่วนราชการ
3.    ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำขึ้นต้นให้ใช้คำว่าอะไร
ก.  เรียน    ข.  เสนอ
ค.  กราบเรียน    ง.  ขอประธานกราบเรียน
ตอบ  ก.  เรียน
4.    “งานสารบรรณ” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.  งานที่เกี่ยวกับระเบียบการร่างโต้ตอบหนังสือและเสนอความคิดเห็น
ข.  งานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานเอกสาร
ค.  งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วย
ง.  งานที่ทำด้วยหนังสือนับตั้งแต่คิดร่าง , เขียน , แต่งพิมพ์ , จดจำ , ทำสำเนา , ส่งรับ, บันทึก , 
     ย่อเรื่องเสนอ ,สั่งการ , ตอบ , เก็บเข้าที่และค้นหา
ตอบ ข.  งานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานเอกสาร
 
5.    หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการมี 6 ชนิด  คือข้อใด
ก.  หนังสือภายใน , หนังสือภายนอก , หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวง, ส่วนราชการมีถึง 
     บุคคลภายนอก และหนังสือที่ลงรับไว้เป็นหลักฐานแล้ว
ข.  หนังสือภายใน , หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ , หนังสือสั่งการและโฆษณาหนังสือ
      ราชการที่ส่งออก และหนังสือราชการสำคัญเกี่ยวกับการเงิน
ค.  หนังสือภายนอก , หนังสือภายใน, หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ , หนังสือสั่งการ   
     โฆษณา และหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไส้เป็นหลักฐาน
ง.  ผิดทุกข้อ
ตอบ  ง.  ผิดทุกข้อ
6.    กรรมการดำเนินการทำลายหนังสือประกอบขึ้นด้วยบุคคลอย่างน้อยกี่คน
ก.  2  คน    ข.  3  คน
ค.  4  คน    ง.   เท่าใดก็ได้
ตอบ  ข.  3  คน
7.    ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำลงท้ายให้ใช้คำว่าอะไร
ก.  ขอแสดงความนับถือ    ข.  ของแสดงความเคารพนับถือ
ค.  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง    ง.  ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ตอบ  ก.  ขอแสดงความนับถือ
8.    ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับฉบับที่ 2 มีการแก้ไขมาตั้งแต่เมื่อใด
ก.  วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2506    ข.  วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2516
ค.  วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2548    ง.  วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2548
ตอบ  ค.  วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2548
9.    หนังสือเรื่องใดที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป
ก.  เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน    ข.  เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ
ค.  เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์    ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ค.  เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
10.    “ประกาศ” จัดเป็นหนังสือชนิดใด
ก.  หนังสือสั่งการ    ข.  หนังสือแถลงข่าว
ค.  หนังสือแถลงการณ์    ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์
ตอบ  ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์
11.    หนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณ โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็วนั้นจะต้องระบุตัวอักษรสีแดงให้เห็นชัดบนหนังสือและบนซองว่าอย่างไร
ก.  ด่วน    ข.  ด่วนที่สุด
ค.  ด่วนมาก    ง.  ด่วนภายใน
ตอบ  ค.  ด่วนมาก
 
 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
 
นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ
- แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน
- เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม
- กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ข้อระงับพิพาทแรงงาน  กฎหมายประกันสังคม 
นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ (ด้านความปลอดดภัย)
- สรุป พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- แนวข้อสอบความปลอดภัยสำหรับแรงงาน
- แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม
- การจัดการด้านสุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535.
พนังานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
- เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  สรุปแนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
- หลักการบัญชีขั้นต้น
 
 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 087-0708815
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี ณัฐพล จูมศิลป์   ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nas_za.za@hotmail.com
จำนวนคนดู : 1941
ตั้งเมื่อตั้งเมื่อ: 20:03 น. 20 ก.ย. 2013

ถ้า ถูกใจ กด Like และ Share ขึ้นบน Facebook หรือ Tweet ส่งต่อให้เพื่อนได้นะจ๊ะ


 

 
yenta4 : cat14 avatar
โดย: cat14 yenta4 : cat14 hompy ส่งข้อความหา cat14
ผู้สนับสนุนใจดี

แสดงความคิดเห็น

เบื่อโฆษณาจาก Facebook มาช่วยกันกำจัดกันเถอะ ดูวิธีที่นี้
  • emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon


    หนึ่ง บวก สาม ได้เท่าไหร่ กรอกตัวเลขลงในช่องนี้  

  • เกมส์, เกม, เกมส์ทำอาหาร, เกมส์ปลูกผัก, ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล.., เลขเด็ดงวดนี้, ดูดวง, ดูดวงความรัก, xxx, เพลงใหม่ , speedtest, ดูทีวีออนไลน์, หนังใหม่
    
    {*
    *}