ห้ามพลาด อบรมการบันทึกบัญชี การจัดทำงบการเงิน ทำรายงานและการสื่อสารนำเสนอ) (ภาคปฏิบัติ)

ตั้งกระทู้
ห้ามพลาด อบรมการบันทึกบัญชี การจัดทำงบการเงิน ทำรายงานและการสื่อสารนำเสนอ) (ภาคปฏิบัติ)

บัญชีภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี

การบันทึกบัญชี การจัดทำงบการเงิน ทำรายงานและการสื่อสารนำเสนอ) (ภาคปฏิบัติ)

 

หลักสูตรเร่งรัด เป็นการปรับภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักบัญชี ศัพท์บัญชีภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องรู้ การบันทึกบัญชีภาษาอังกฤษ การจัดทำงบการเงิน รายงาน และการนำเสนอ การสื่อสาร โต้ตอบ email ภาษาอังกฤษ เบื้องต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

English accounting for accountant (bookkeeping, prepare financial statements, financial reports, communication technique) in practicing

 

ราคา ปกติ 14,000 บาท พิเศษ 10,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 700 บาท รวมเป็น 10,700 บาท ) ส่วนลดพิเศษ 10% กรณีมา 3 ท่าน (ราคารวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวันแล้ว)

ระยะเวลา อบรม 4 วัน เวลา 09.00 - 16.30 น.

 

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง
1.   ลงทะเบียนที่ 
www.DNSMT.com   
2.   ชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่ง ตามบัญชีด้านล่างค่ะ
3.   Fax หลักฐานการชำระ Pay in หรือ Slip มาที่ F:02-320-2292 หรือส่งมาทาง E-mail:support@dnsmt.com 
4.   การสำรองที่นั่งของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับ Pay in และโทรยืนยันกลับมายังท่านค่ะ   
ชื่อบัญชี    บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
ธนาคาร    กสิกรไทย  
สาขา       แม็กซ์แวลู พัฒนาการ  
ประเภท    ออมทรัพย์
เลขที่       081-2-75104-2
  
 หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ   ดูรายละเอียด คลิ๊ก  
www.dnsmt.com  
•    การปิดงบการเงิน (ภาคปฏิบัติ)  Complete Accounting Program  สำหรับธุรกิจซื้อมา ขายไป (CPD)
•    การบัญชีต้นทุนผลิต (ภาคปฏิบัติ)Cost  Accounting Program (CPD)
•    การอ่านงบการเงิน การจัดทำงบกระแสเงินสด และนำเสนอในเชิงบริหาร (ภาคปฏิบัติ)(CPD)
•    การบัญชีและภาษีเบื้อต้น (ภาคปฏิบัติ)
•   เจาะลึก ประเด็นปัญหาสำหรับบัญชีสินค้าคงเหลือและรายงานสินค้าและวัตถุดิบ  (CPD)
•   การวางแผนสวัสดิการพนักงาน กับพรบ.ประกันชีวิต ให้ถูกต้องทั้งทางบัญชีและภาษี  (CPD)
•   หลักสูตรพิเศษ (สอนส่วนตัว)  สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเป็นการส่วนตัว เฉพาะเรื่องที่ต้องการทรา
•   การบัญชีธุรกิจก่อสร้าง (ภาคปฏิบัติ)  (CPD)
•   เทคนิคการอ่านงบการเงินให้เข้าใจ (ภาคปฏิบัติ) (CPD)
•   การวางแผนบัญชีและภาษี สำหรับผู้จัดการ/ผู้บริหารมือใหม่ (ภาคปฏิบัติ) (CPD)
•   การบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้า ส่งออก (ภาคปฏิบัติ) (CPD)
•   การวางระบบบัญชี (ภาคปฏิบัติ) (CPD)
•   การจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี
•   การบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ภาคปฏิบัติ)
•     การวางแผนภาษีสำหรับองค์กรอย่างถูกต้อง
•     การใช้สูตร และฟังค์ชั่น Excel เพื่อการใช้งาน Advanced Excel
•   ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับนักบัญชี English Business Accounting
•   แผนธุรกิจ (Business plan) เพื่อวิเคราะห์โครงการลงทุน(Finance)(ภาคปฏิบัติ)

 

 

หัวข้ออบรม 

 

วันที่ 1 

- ความสำคัญของนักบัญชีกับบัญชีบริหารภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับเสรีในการทำบัญชี AEC 2015

- การปรับพื้นบัญชีภาษาอังกฤษเบื้องต้น ตามประเภทของธุรกิจ

- ศัพท์บัญชีภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย พร้อมความหมายและสถานการณ์ที่ใช้ในการทำงาน (Workshop) ฝึกการหาศัพท์บัญชี ภาษาอังกฤษ คำแปล ความหมาย)

- ตัวอย่างผังบัญชีภาษาอังกฤษ ตามประเภทธุรกิจ

- กระบวนการบันทึกบัญชีภาษาอังกฤษครบวงจรบัญชี

      ** Workshop จัดกลุ่มโดย ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มตามโจทย์

- สรุป

 

วันที่ 2 

- การเตรียมปิดบัญชี และตรวจสอบการบันทึกบัญชี ก่อนปิดบัญชีเพื่อรายงานผู้บริหารหรือส่งสำนักงานใหญ่

- การจัดทำงบทดลอง (Trial Balance)

- การจัดทำรายงานงบการเงินบริหารภาษาอังกฤษ ตามประเภทธุรกิจ (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด)

- ทำความรู้จักรายงานทางการเงินที่ต้องจัดทำเพื่อเสนอผู้บริหารสำหรับกิจการต่างชาติ

- การวิเคราะห์ ตีความ และทำความเข้าใจในความหมายของงบการเงินตามประเภทธุรกิจ

- Workshop จัดกลุ่ม ตามโจทย์ที่กำหนด

- สรุป

 

วันที่ 3

- การวิเคราะห์งบการเงิน/การอ่านและเขียนวิเคราะห์งบการเงินภาษาอังกฤษ (แบบสรุปโดยย่อ)

- การจัดทำรายงานเปรียบเทียบทางการเงินรายเดือน รายไตรมาส รายปี

- การจัดทำรายงานวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ และการนำเสนอ

  (รายงานวิเคราะห์ต้นทุนขาย)

  (รายงานวิเคราะห์ยอดขาย)

  (รายงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย)

  (รายงานวิเคราะห์กำไร/หน่วย) ฯลฯ

- Workshop จับกลุ่ม ฝึกการวิเคราะห์และนำเสนอภาษาอังกฤษ

- สรุป

 

วันที่ 4 

- ฝึกการพูด โต้ตอบ การนำเสนองบการเงินและรายงานเชิงบริหารประจำวัน/สัปดาห์/เดือน ฯลฯ

- ฝึกอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลในรายงานต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจ

- ฝึกอธิบายการทำงานประจำวัน ของบัญชี การเงิน ที่จำเป็นต้องทราบและใช้ในชีวิตประจำวันในการทำงาน เช่น คำถามของผู้ประกอบการหรือหัวหน้าที่ถามบ่อย ฯลฯ

- ฝึกอธิบายโต้ตอบปัญหาที่เกิดขึ้นประจำวันในแผนกบัญชีและการเงินและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแผนกอื่นๆ ที่พบบ่อย

- ฝึกเขียนโต้ตอบ e-mail ในการนำเสนอรายงานในคำถามคำตอบที่พบบ่อยในการทำงานของบัญชี การเงิน

  (การจัดส่งข้อมูลงบการเงินประจำเดือน)

  (การจัดส่งข้อมูลรายรับ รายจ่ายประจำวัน)

  (การเขียนตอบคำถาม จากคำถามที่พบบ่อยที่ถามโดยผู้ประกอบการหรือหัวหน้างาน

  (อื่น ๆ)

- การทำงานอย่างไรให้เป็นนักบัญชีมืออาชีพและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ประกอบการต่างชาติ

-สรุป

- คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

 

 

สนใจเช็คตารางเรียนหรือลงทะเบียน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   www.dnsmt.com และ  www.csthai.com

ติดต่อสำนักงาน 02-320-2291 หรือ 089-796-7749 หรือ Info@dnsmt.com

 

สถานที่เรียน จัดอบรมโดย สถาบัน  บริษัทดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด

 ใกล้โรงพยาบาลวิภาราม เดินทางสะดวก มีที่จอดรถ

2/21 หมู่บ้านยูโรเปี้ยนทาวน์ ซ.พัฒนาการ 51 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม

 

 

สถาบัน ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี

DNS MTAC Co.,Ltd

T.02-320-2291-2   Fax 02-320-2292

Moblie 089-796-7749

Email : support@dnsmt.com

www.DNSMT.com และ www.CSTHai.com

 

จำนวนคนดู : 810
ตั้งเมื่อตั้งเมื่อ: 14:29 น. 19 ม.ค. 2013

ถ้า ถูกใจ กด Like และ Share ขึ้นบน Facebook หรือ Tweet ส่งต่อให้เพื่อนได้นะจ๊ะ


 

 
yenta4 : dnsmt avatar
โดย: dnsmt yenta4 : dnsmt hompy ส่งข้อความหา dnsmt

กระทู้ล่าสุดในหมวด

ผู้สนับสนุนใจดี

แสดงความคิดเห็น

เบื่อโฆษณาจาก Facebook มาช่วยกันกำจัดกันเถอะ ดูวิธีที่นี้
  • เกมส์, เกม, เกมส์ทำอาหาร, เกมส์ปลูกผัก, ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล.., เลขเด็ดงวดนี้, ดูดวง, ดูดวงความรัก, xxx, เพลงใหม่ , speedtest, ดูทีวีออนไลน์, หนังใหม่
    
    {*
    *}