สีที่ใช้ในเว็บ ค่าสีต่างๆ

ตั้งกระทู้
สีที่ใช้ในเว็บ ค่าสีต่างๆ

เพิ่มเติมเทคนิคการใช้งานอื่นๆ
- ถ้าอยากเคาะบรรทัด ให้ชิดๆ กัน กดปุ่ม Shift + Enter ก็จะได้บรรทัดที่ชิดกันกว่ากด Enter นะคะ ไม่เชื่อลองทำดูนะ

- หากอยากเปิดลิงค์ แล้วให้เป็นหน้าต่างใหม่ ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วกดลิงค์นั้น ก็จะเปิดลิงค์หน้าต่างใหม่ให้จ้า

สีที่ใช้ในเว็บ หรือ สีเว็บ มีหลักการณ์อ้างอิงถึงในลักษณะสองแบบ คือ อ้างอิงตาม เลขฐาน 16 ในรูปแบบRGB รหัสผสมสีของสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน หรืออ้างอิงตามชื่อสีภาษาอังกฤษ .... www.yenta4.com

รูปแบบสี

รูปแบบสีที่ใช้ใน HTML CSS และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัวอื่นๆ ใช้ในลักษณะของเลขฐาน16 สามหลัก ในแต่ละหลักแสดงถึงส่วนประกอบของ สีแดง สีเขียว และ สีน้ำเงิน ที่จะแสดงสีรวมออกมา โดยในแต่ละหลักจะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 255 โดยในเลขฐาน16 จะใช้ค่า 00 ถึง FF ยกตัวอย่างเช่น สีแดง=36 สีเขียว=104 และสีน้ำเงิน=160 จะใช้เลขฐาน16มีค่าเท่ากับ 24,68,A0 ตามลำดับ โดยนำมาจัดเรียงติดกันโดยไม่เว้นวรรคเป็น 2468A0 ซึ่งจะแสดงสีน้ำเงินอ่อนออกมา โดยแต่ละสีจะขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินตามลำดับ จำนวนสีทั้งหมดที่สามารถแสดงได้ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์

สีมาตรฐานของ HTML

สีมาตรฐาน 16 สีที่ ตามมาตรฐาน HTML 4.01 โดยแสดงชื่อสีมาตรฐานในภาษาอังกฤษ และรหัสสีในเลขฐาน16 ได้แก่

ชื่อ รหัสสี ชื่อ รหัสสี ชื่อ รหัสสี ชื่อ รหัสสี
black #000000 silver #c0c0c0 maroon #800000 red #ff0000
navy #000080 blue #0000ff purple #800080 fuchsia #ff00ff
green #008000 lime #00ff00 olive #808000 yellow #ffff00
teal #008080 aqua #00ffff gray #808080 white #ffffff
transparent  

ชื่อสีตาม X11

ระบบสีอื่นที่พัฒนาออกมาต่างหาก ที่ไม่ได้กำหนดเป็นมาตรฐาน ซึ่งเบราว์เซอร์ บางตัวไม่สามารถเรียกใช้สีเหล่านี้ได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามสีเหล่านี้เป็นสีมาตรฐานของ SVG ชื่อสีในภาษาอังกฤษ และ รหัสสีในเลขฐาน16 แสดงตามตัวอย่างข้างล่าง

ชื่อสี รหัสสี ชื่อสี รหัสสี
indianred #cd5c5c darksalmon #e9967a
lightcoral #f08080 salmon #fa8072
orangered #ff4500 red #ff0000
crimson #dc143c firebrick #b22222
darkred #8b0000 mediumvioletred #c71585
pink #ffc0cb lightpink #ffb6c1
hotpink #ff69b4 deeppink #ff1493
palevioletred #db7093 darkkhaki #bdb76b
khaki #f0e68c palegoldenrod #eee8aa
lightgoldenrodyellow #fafad2 lightyellow #ffffe0
lemonchiffon #fffacd yellow #ffff00
gold #ffd700 papayawhip #ffefd5
moccasin #ffe4b5 peachpuff #ffdab9
cyan #00ffff aqua #00ffff
aquamarine #7fffd4 turquoise #40e0d0
mediumturquoise #48d1cc darkturquoise #00ced1
cadetblue #5f9ea0 slategray #708090
lightcyan #e0ffff paleturquoise #afeeee
powderblue #b0e0e6 lightsteelblue #b0c4de
steelblue #4682b4 lightblue #add8e6
skyblue #87ceeb lightskyblue #87cefa
deepskyblue #00bfff cornflowerblue #6495ed
royalblue #4169e1 mediumslateblue #7b68ee
dodgerblue #1e90ff blue #0000ff
mediumblue #0000cd darkblue #00008b
navy #000080 midnightblue #191970
lightsalmon #ffa07a orange #ffa500
darkorange #ff8c00 coral #ff7f50
tomato #ff6347 orangered #ff4500
aquamarine #7fffd4 mediumspringgreen #00fa9a
springgreen #00ff7f palegreen #98fb98
greenyellow #adff2f chartreuse #7fff00
lawngreen #7cfc00 lime #00ff00
lightgreen #90ee90 yellowgreen #9acd32
limegreen #32cd32 mediumseagreen #3cb371
darkseagreen #8fbc8f forestgreen #228b22
seagreen #2e8b57 green #008000
olivedrab #6b8e23 olive #808000
darkolivegreen #556b2f darkgreen #006400
mediumaquamarine #66cdaa turquoise #40e0d0
lightseagreen #20b2aa darkcyan #008b8b
teal #008080 lavender #e6e6fa
thistle #d8bfd8 plum #dda0dd
violet #ee82ee fuchsia #ff00ff
magenta #ff00ff orchid #da70d6
mediumorchid #ba55d3 darkorchid #9932cc
blueviolet #8a2be2 darkviolet #9400d3
mediumpurple #9370db slateblue #6a5acd
purple #800080 darkmagenta #8b008b
darkslateblue #483d8b indigo #4b0082
honeydew #f0fff0 mintcream #f5fffa
azure #f0ffff aliceblue #f0f8ff
ghostwhite #f8f8ff whitesmoke #f5f5f5
lavenderblush #fff0f5 mistyrose #ffe4e1
antiquewhite #faebd7 seashell #fff5ee
snow #fffafa white #ffffff
beige #f5f5dc linen #faf0e6
oldlace #fdf5e6 floralwhite #fffaf0
ivory #fffff0 gainsboro #dcdcdc
lightgrey #d3d3d3 silver #c0c0c0
darkgray #a9a9a9 gray #808080
dimgray #696969 darkslategray #2f4f4f
lightslategray #778899 slategray #708090
cornsilk #fff8dc blanchedalmond #ffebcd
bisque #ffe4c4 navajowhite #ffdead
wheat #f5deb3 sandybrown #f4a460
goldenrod #daa520 darkgoldenrod #b8860b
peru #cd853f chocolate #d2691e
maroon #800000 saddlebrown #8b4513
brown #a52a2a sienna #a0522d
darkred #8b0000 burlywood #deb887
tan #d2b48c rosybrown #bc8f8f
black #000000    

สีตามการจัดโซนสี

ชื่อภาษาไทย
HTML
name
R G B
Hex
ตัวอย่างสี
สีแดง
 Indianred CD5C5C 
 Lightcoral F08080 
 SalmonFA8072 
 Darksalmon E9967A 
 Orangered FF4500 
 Red FF0000 
 Crimson DC143C 
 Firebrick B22222 
 Darkred 8B0000 
สีชมพู
 Pink FFC0CB 
 Lightpink FFB6C1 
  Palevioletred DB7093 
  Hotpink FF69B4 
  Deeppink FF1493 
  MediumvioletredC71585 
สีเหลือง
  Lightyellow FFFFE0 
  Lemonchiffon FFFACD 
  LightgoldenrodyellowFAFAD2 
  Papayawhip FFEFD5 
  Moccasin FFE4B5 
  Peachpuff FFDAB9 
  Palegoldenrod EEE8AA 
สีกากี Khaki F0E68C 
  Yellow FFFF00 
  Gold FFD700 
  Darkkhaki BDB76B 
สีน้ำเงิน
  Lightcyan E0FFFF 
  Paleturquoise AFEEEE 
  Aqua 00FFFF 
  Aquamarine 7FFFD4 
  Turquoise 40E0D0 
  Mediumturquoise 48D1CC 
  Darkturquoise 00CED1 
  Powderblue B0E0E6 
  Lightsteelblue B0C4DE 
  Lightblue ADD8E6 
  Skyblue 87CEEB 
  Lightskyblue 87CEFA 
  Deepskyblue 00BFFF 
  Cornflowerblue 6495ED 
  Steelblue 4682B4 
  Cadetblue 5F9EA0 
  Mediumslateblue7B68EE 
  Dodgerblue 1E90FF 
  Royalblue 4169E1 
สีน้ำเงิน Blue 0000FF 
  Mediumblue 0000CD 
  Darkblue 00008B 
  Navy 000080 
  Midnightblue 191970 
สีส้ม
  Lightsalmon FFA07A 
  Orange FFA500 
  Darkorange FF8C00 
  CoralFF7F50 
  Tomato FF6347 
  Orangered FF4500 
สีเขียว
  Greenyellow ADFF2F 
  Chartreuse 7FFF00 
  Lawngreen 7CFC00 
  Lime 00FF00 
  Palegreen 98FB98 
  Lightgreen 90EE90 
  Mediumspringgreen00FA9A 
  Springgreen 00FF7F 
  Yellowgreen 9ACD32 
  Limegreen 32CD32 
  Mediumseagreen 3CB371 
  Seagreen 2E8B57 
  Forestgreen 228B22 
  Green 008000 
  Olivedrab 6B8E23 
  Olive 808000 
  Darkolivegreen 556B2F 
  Darkgreen 006400 
  Aquamarine 7FFFD4 
  Mediumaquamarine66CDAA 
  Darkseagreen 8FBC8F 
  Lightseagreen 20B2AA 
  Darkcyan 008B8B 
  Teal 008080 
สีม่วง
  Lavender E6E6FA 
  Thistle D8BFD8 
  Plum DDA0DD 
  Violet EE82EE 
  Fuchsia FF00FF 
  magentaFF00FF 
  Orchid DA70D6 
  Mediumorchid BA55D3 
  Mediumpurple 9370DB 
  Slateblue 6A5ACD 
  Blueviolet 8A2BE2 
  Darkviolet 9400D3 
  Darkorchid 9932CC 
  Darkmagenta 8B008B 
  Purple
จำนวนคนดู : 87553
ตั้งเมื่อตั้งเมื่อ: 14:50 น. 15 ก.พ. 2008
แท็ก: -

ถ้า ถูกใจ กด Like และ Share ขึ้นบน Facebook หรือ Tweet ส่งต่อให้เพื่อนได้นะจ๊ะ


 

 

แสดงความคิดเห็น

เบื่อโฆษณาจาก Facebook มาช่วยกันกำจัดกันเถอะ ดูวิธีที่นี้
  • 
    {*
    *}