แจกข้อสอบสังคม ม.2 อารยธรรมต่างๆ

ตั้งกระทู้
แจกข้อสอบสังคม ม.2 อารยธรรมต่างๆ
พิมพ์เองกับมือนะคะ ใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะ1.อารยธรรมจีนน่าจะมีอิทธิพลต่อประเทศใดมากที่สุด1.   ญี่ปุ่น2.   เวียดนาม3.   อินโดนีเซีย4.   สิงคโปร์2..หลักคำสอนของขงจื้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในสังคมจะสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในข้อใด1.   ทิศ 62.  ฆราวาสธรรม3.หิริ-โอตตัปปะ 4.อริยสัจ4

3.ราชวงศ์แรกในประวัติศาสตร์จีนคือราชวงศ์ใด

1. ราชวงศ์ชาง

2. ราชวงศ์โชว

3.ราชวงศ์ฮั่น

4.ราชวงศ์ถัง

4.การสร้างกำแพงเมืองจีนในสมัยราชวงศ์ฉินมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร

1.ป้องกันภัยธรรมชาติ

2.ป้องกันศัตรูมารุกราน3แสดงความยิ่งใหญ่ของจักรพรรดิ

4.เป้นอนุสรณ์สถานให้แก่คนรุ่นหลัง

5.แนวคิด ชาตินิยม ในญี่ปุ่นมาจากหลักศาสนาใด

1.ลัทธิเต๋า

2.ลัทธิขงจื้อ

3.ศาสนาชินโต

4.พระพุทธศาสนา

6.ประวัติสาสตร์สมัยคามากุระ ชาติใดที่จะพยายามเข้าโจมตีญี่ปุ่น

1.จีน

2.เกาหลี

3.รัสเซีย

4.มองโกล

7.สมัยใดที่ญี่ปุ่นเริ่มพัฒนาประเทศให้ทันสมัยตามแบบชาติตะวันตก

1.สมัยเมจิ

2.สมัยโตกุงาวะ

3.สมัยปัจจุบัน

4.สมัยคามากุระ

8.ญี่ปุ่นปกครองด้วยระบบเผด็จการและใช้นโยบายจักรวรรดินิยมหมายถึงการปกครองในสมัยใด

1.สมัยโชวะ

2.สมัยไทโช

3.สมัยเฮอัน

4.สมัยเฮเซ

9.แนวคิดเรื่องระบบวรรณะของอินเดียมีจุดมุ่งหมายอะไร

1.เพื่อทำลายล้างพวกผิวดำ

2.เพื่อกำหนดหน้าที่ของคนในสังคม สังคมจะได้เป็นระเบียบ

3.เพื่อให้คนอินเดียมีความสามัคคีกัน และปกป้องดินแดนตน

4.เพื่อให้คนกตัญญูต่อพระเจ้า เพราะมนุษย์แตกหน่อมาจากพระเจ้า

10.ความเจริญรุ่งเรืองของเมืองฮารัปปาและโมเฮนโจดาโร มีความเด่นมากในเรื่องใด

1.ปรัชญาชีวิต

2.ภาษาศาสตร์

3.การวางผังเมือง

4.ความเข็มแข็งด้านกองทัพ

11.ชนกลุ่มใดที่ไม่เคยครอบครองดินแดนอินเดียมาก่อน

1.พวกอารยัน

2.พวกอิสลาม

3.พวกอังกฤษ

4.พวกมองโกล

12.ยุคทองของอารยธรรมเปอร์เซียอยู่ในช่วงใด

1.ราชวงศ์ซาฟารี

2.ราชวงศ์เซลิวซิด

3.ราชวงศ์ซัสซานิด

4.ราชวงศ์อะคีเมนิด

13.ประเทศอิหร่านมีชื่อเดิมเรียกว่าอะไร

1.เติร์ก

2.อาหรับ

3.เปอร์เซีย

4.โซโรอัสเตอร์

14.ดินแดนเปอร์เซียมีหลายชนชาติผลัดกันเข้ามายึดครองยกเว้นชาติใด

1.กรีก

2.อารยัน

3.อาหรับ

4.มองโกล

15.การดำเนินนโยบายอย่างเข้มงวด เด็ดขาด ทำให้อิหร่านต้องขัดแย้งกับมหาอำนาจชาติใด

1.จีน

2.รัสเซีย

3.อังกฤษ

4.สหรัฐอเมริกา

16.กำแพงเมืองจีนนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีนแล้วยังสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องใด

1.ความเป็นอยู่ของคนจีนโบราณ

2.ความยิ่งใหญ่ของจักรพรรดิ

3.ความเลื่อมใสศรัทธาในสาสนา

3.ความแม่นยำในการคาดการณ์อนาคต

17.ข้อใดไม่ใช่แนวคิดของลัทธิเต๋า

1.จงเสียชีพเพื่อชาติ

2.จงมีชีวิตกลืนกับธรรมชาติ

3.จงมีชีวิตอย่างสันโดษและปล่อยวาง

4.จงปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปตามวิถีของมัน

18.การสร้างเข็มทิศได้เผยแพร่จากจีนไปสู่ยุโรปได้อย่างไร

1.เจ็งกีสข่านเป็นผู้เผยแพร่

2.พ่อค้าตะวันตกเดินทางเข้ามา

3.มาร์โคโปโลเป็นผู้นำไปเผยแพร่

4.พ่อค้าอาหรับได้เรียนรู้แล้วนำไปถ่ายทอดต่อ

19.การสร้างเข็มทอศของจีนในระยะแรกมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร

1.บูชาสวรรค์

2.ใช้ประโยชน์ในการเดินเรือ

3.หาร่องรอยที่หลบซ่อนของศัตรู

4.หาทิศทางที่เหมาะสมในการสร้างบ้าน

20.ในสมัยราชวงศ์ชิงได้ประกาศห้ามการรักษาโรคโดยการฝังเข็มเพราะเหตุใด

1.คิดว่าเป็นวิธีการยุคโบราณ

2.เห็นว่าเป็นวิธีการรักษาแบบทารุณ

3.ต้องการเก็บไว้เป็นเรื่องลับเฉพาะคนสำคัญเท่านั้น

4.เป็นอันตรายและไม่ชัดเชนว่ารักษาโรคหายได้หรือไม่

21.ข้อเด่นที่สุดของอารยธรรมในเอเชียใต้คือสิ่งใด

1.ศาสนาและหลักปรัชญา

2.การค้าและการเดินเรือ

3.ภาและศิลปกรรม

4.วรรณกรรมและรูปแบบการปกครอง

22.เพราะเหตุใดอิทธิพลของอินเดียในด้านศิลปวัฒนธรรมจึงแพร่หลายไปยังประเทศต่างๆ

1.อินเดียส่งกองทัพไปรุกรานอินเดีย

2.ชาติต่างๆเห็นว่าวัฒนธรรมอินเดียสูงส่ง

3.อินเดียแผ่ศาสนาไปยังดินแดนต่างๆ

4.อินเดียได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่ประเทศต่างๆ

23.วรรณกรรมสำคัญของอินเดียที่กล่าวถึงปรัชญา ศาสนา และจริยธรรมในการดำเนินชีวิตแบบฮินดูคือเรื่องใด

1.รามเกียรติ์

2.อุณรุท

3.ภควัทคีตา

4.มหาภารตะ

24.ภาพจิตรกรรมฝาผนังตามวัดในประเทศไทยแสดงว่าได้รับอิทธิพลจากอินเดียในด้านใด

1.วรรณกรรมและการค้า

2.การค้าและประเพณี

3.ประเพณีและศาสนา

4.ศาสนาและวรรณกรรม

25.ประเทศใดต่อไปนี้ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดียน้อยที่สุด

1.ไทย

2.อินโดนีเซีย

3.ญี่ปุ่น

4.พม่า

26.ข้อใดคือความรู้ด้านการคำนวณที่ชาวอินเดียโบราณคิดขึ้น

1.การนำตัวเลขมารวมกัน

2.กำหนดสัญลักษณ์ในการนับ

3.กำหนดเครื่องหมายแทนตัวเลขสิบตัว

4.กำหนดให้จำนวนค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นตามจำนวนขีด

27.ลักษณะเด่นของอักษรคิวนิฟอร์ม คือข้อใด

1.เป็นตัวอักษรรูปภาพ

2.เป็นตัวอักษรที่เขียนบนกระดาษ

3.เป็นที่มาของอักษรโรมันในปัจจุบัน

4.เป็นตัวอักษรที่เก่าแก่ที่สุดเคยพบมา

28.เจ้าของอารยธรรมแห่งแรกในดินแดนเมโสโปเตเมีย

1.บาบิโรเนีย

2.อัสซีเรีย

3.สุเมเรียน

4.เปอร์เซีย

29.ลักษณะของประมวลกฎหมายฮัมมูราบี ซึ่งเป็นกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดคือข้อใด

1.มีการพิสูจน์ความผิดโดยการสาบาน

2.สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป้นอยู่ของหมู่ผู้คน

3.เป็นกฎหมายที่เขียนจากโองการของพระเจ้า

4.เป็นกฎหมายที่มีบทบาทลงโทษแบบ ตาต่อตา ฟันต่อฟัน

30.ลัทธิศาสนาที่ไม่ได้ก่อเกิดในดินแดนเอเชียตะวันตกเฉียงใต้คือศาสนาใด

1.ศาสนาคริสต์

2.ศาสนาซิกข์

3.ศาสนาอิสลาม

4.ศาสนายูดาย

31.เพราะเหตุใดการปฏิวัติครั้งแรกในจีนจึงไม่ประสบผลสำเร็จ

1.ดร.ซุนยัตเซ็นเสียชีวิตก่อน

2.ชาวต่างชาติไม่ให้การสนันสนุน

3.ชาวจีนไม่ชอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

4.ผู้นำประเทศไม่มีอุดมการณ์แบบประชาธิปไตย

32.กำลังสำคัญในการปฏิบัติครั้งที่ 2 ของเหมาเจ่าตุงคือกลุ่มใด

1.กรรมกรในโรงงาน

2.เกษตรกรในชนบท

3.ทหารนอกราชการ

4.นักศักาในมหาวิทยาลัย

33.ผู้นำคนแรกของจันคณะชาติ(ไต้หวัน) คือใคร

1.เจียง ไคเช็ค

2.หยวน ซือไข

3.เหมา เจ๋อตง

4.เติ้ง เสี่ยวผิง

34.ข้อใดไม่ใช่วิธีการของระบบคอมมูนในประเทศจีน

1.ผลผลิตไม่ใช่วิธีการของระบบคอมมูนในประเทศจีน

2.ประชาชนบางกลุ่มเป็นเจ้าของที่ดินได้

3.ทุกคนทำงานและได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน

4.ที่นาและวัสดุอุปกรณ์ในการทำนาเป้นของรัฐ

35.ก่อนการปฏิรูปครั้งใหญ่ในสมัยเมอิจิ ผู้มีอำนาจสูงสุดในการปกครองอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าอะไร

1.โชกุน

2.ซามูไร

3.จักรพรรดิ

4.โอรสสวรรค์

36.สาเหตุที่ทำให้ประเทศญี่ปุ่นต้องพัฒนาประเทศให้ทันสมัยคืออะไร

1.เพราะเลียนแบบประเทศไทย

2.เพราะถูกชาติตะวันตกบีบบังคับ

3.เพื่อให้ชาวญี่ปุ่นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

4.เพื่อให้ญี่ปุ่นเป็นชาติยิ่งใหญ่ทัดเทียมกับตะวันตก

37.เมื่อญี่ปุ่นมีความเข้มแข็งทางทหารได้ขยายอำนาจไปยังหลายประเทศ ยกเว้นประเทศใด

1.จีน

2.รัสเซีย

3.เกาหลี

4.เวียดนาม

38.แนวการปฏิบัติของญี่ปุ่นทำให้เกิดเป็นต้นแบบในด้านใดแก่ประเทศต่างๆ

1.การปลูกฝังลัทธิชาตินิยม

2.การส่งเสริมประชาธิปไตย

3.การขยายอำนาจทางทหาร

4.การเลียนแบบชาติตะวันตก

39.จุดเด่นในการเรียกร้องเอกราชของอินเดียคือสิ่งใด

1.ใช้วิธีการโดยสงบ สันติ

2.ดึงประชาชนมาเป็นแนวร่วม

3.เป็นปฏิปักษ์ต่ออังกฤษทุกรูปแบบ

4.ขอความเห็นใจจากชาติต่างๆทั่วโลก

40.การแบ่งแยกดินแดนปากีสถานออกจากอินเดียมาจากความแตกต่างในด้านใด

1.ประชาชนนับถือศาสนาต่างกัน

2.อังกฤษให้ความร่วมมือช่วยเหลือไม่เท่ากัน

3.ประชาชนมีการศึกษาต่างกันจึงปกครองยากกว่า

4.อินเดียอุดมสมบูรณ์กว่า อังกฤษจึงต้องการยึดครองเป็นประเทศบริวาร

41.บทบาทของมหาตมะ คานธี นอกจากจะมีบทบาทสำคัญในด้านการเรียกร้องเอกราชแล้วยังมีบทบาทสำคัญในด้านใดอีก

1.ส่งเสริมสันติภาพให้เกิดแก่ชาวอินเดีย

2.ปลูกฝังแนวคิดประชาธิปไตยให้แก่ชาวอินเดีย

3.ยับยั้งปฎิบัติการของพวกหัวรุนแรงทุกรูปแบบ

4.เรียกร้องให้ชาวฮินดูและมุสลิมร่วมมือกันเรียกร้องเอกราช

42  ปัญหาอิสราเอล-ปาเลสไตน์มาจากสาเหตุด้านใดสำคัญที่สุด

1.ความแตกต่างในด้านศาสนา

2.ความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ

3.ต่างฝ่ายต่างต้องการดินแดนแห่งเดียวกัน

4.ต่างฝ่ายต่างต้องการเป็นใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

43.หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศมหาอำนาจที่สนับสนุนให้ยิวเข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนปาเลสไตน์คือชาติใด

1.รัสเซีย

2.อังกฤษ

3.ฝรั่งเศา

4.สหรัฐอเมริกา

44.ลัทธิไซโอนิสม์ มีบทบาทสำคัญในด้านใด

1.ต่อต้านขบวนการปลดปล่อยปาเลสไตน์

2.เรียกร้องให้อิสราเอล-ปาเลสไตน์หันหน้าเข้าหากัน

3.ให้ความช่วยเหลือแก่พันธมิตรในสงรามโลกครั้งที่ 2

4.ชักจูงให้ชาวยิวอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนปาเลสไตน์

45.เขตที่เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกคือบริเวณใด

1.ที่ราบสูงและหมู่เกาะ

2.เทือกเขาและที่ราบสูง

3.ที่ราบลุ่มแม่น้ำและเทือกเขา

4.ที่ราบลุ่มแม่น้ำและชายฝั่งทะเล

46.จากการที่มีภูเขาสูงทางใต้และตะวันตก ประกอบกับมีทะเลทรายกว้างใหญ่ทางเหนือ ก่อให้เกิดผลดีต่อภูมิภาคตะวันออกอย่างไร

1.ไม่มีศัตรูมารุกราน

2.เป็นแหล่งกำเนิดวีรบุรุษ

3.เป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานยุคเริ่มแรก

4.เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญ

47.พ่อค้าชาวเอเชียได้นิยมเดินทางไปค้าขายยังภูมิภาคใด

1.เอเชียกลาง

2.เอเชียตะวันออก

3.เอเชียตะวันตกเฉียงใต้

4.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

48.ชนกลุ่มใดที่สันนิษฐานว่าเป็นเจ้าของอารยธรรมดั้งเดิมในเอเชียใต้

1.พวกสิงหล

2.พวกอารยัน

3.พวกอาหรับ

4.พวกดราวิเดียน

49.ภัยธรรมชาติในข้อใดที่ประชาชนในเอเชียใต้ตอนล่างประสบอยุ่เสมอ

1.พายุไต้ฝุ่น

2.พายุไซโคลน

3.พายุเออริเคน

4.พายุทอร์นาโด

50.ประชาชนในส่วนใหญ่ในเอเชียใต้ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาตามข้อใด

1.ชาวศรีลังกา-ยึดมั่นในคำสอนของศาสนาคริสต์

2.ชาวอินเดีย-ยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธศาสนา

3.ชาวปากีสถาน-ยึดมั่นในคำสอนของศาสนาอิสลาม

4.ชาวบังคลาเทศ-ยึดมั่นในคำสอนของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
จำนวนคนดู : 18430
ตั้งเมื่อตั้งเมื่อ: 19:44 น. 12 ต.ค. 2007
แท็ก: -

ถ้า ถูกใจ กด Like และ Share ขึ้นบน Facebook หรือ Tweet ส่งต่อให้เพื่อนได้นะจ๊ะ


 

 
yenta4 : funlek_Za avatar
โดย: funlek_Za yenta4 : funlek_Za hompy ส่งข้อความหา funlek_Za

กระทู้ล่าสุดในหมวด

ผู้สนับสนุนใจดี

แสดงความคิดเห็น

เบื่อโฆษณาจาก Facebook มาช่วยกันกำจัดกันเถอะ ดูวิธีที่นี้
  • เกมส์, เกม, เกมส์ทำอาหาร, เกมส์ปลูกผัก, ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล.., เลขเด็ดงวดนี้, ดูดวง, ดูดวงความรัก, xxx, เพลงใหม่ , speedtest, ดูทีวีออนไลน์, หนังใหม่
    
    {*
    *}